šipka Hlavní menu šipka Skiareál šipka Zásady zpracování OÚ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obchodní společnost:

SKI areál Bubákov, s.r.o., IČO: 28810775, se sídlem Na Stráni 481, 543 02 Vrchlabí, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 28602 (dále jen „správce“) chrání veškeré zpracované osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo také „GDPR“).

 

Obchodní společnost SKI areál Bubákov, s.r.o. je ve smyslu nařízení GDPR správcem a zpracovatelem osobních údajů, tj. zpracovává, shromažďuje, uchovává či jinak využívá osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

 

Dále v textu naleznete informace o tom, za jakými účely správce zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn. koho a jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči správci můžete uplatnit.

 

Kontaktní údaje správce:

SKI areál Bubákov, s.r.o. IČO: 28870775, kontaktní místo:

Na Stráni 481, 543 02 Vrchlabí telefon: +420 499 425 082, e-mail: info@bubakov.cz.

 

Správce zpracovává osobní údaje zejména:

 

 • za účelem realizace smluvních vztahů se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce. Identifikační a kontaktní údaje jsou tedy nevyhnutné pro poskytnutí produktu, služby, odborné pomoci nebo zákaznické podpory.

 • pro účely svých vnitřních potřeb, zejména pak ochrany svých práv a oprávněných zájmů v oblasti sledování kvality služeb, optimalizace poskytovaných služeb, vyhodnocování možných rizik, apod.

 • pro jednotlivé, dále uvedené účely.

I.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ


1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Identifikační údaje:

Identifikačními údaji se rozumí zejména:

 • jméno a příjmení;

 • datum narození;

 • rodné číslo;

 • číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, apod.

 

Kontaktní údaje:

Kontaktními údaji se rozumí zejména:

 • adresa;

 • telefonní číslo;

 • e-mailová adresa, apod.

 

Popisné údaje:

Popisnými údaji se rozumí zejména:

 • chování návštěvníka lyžařského areálu;

 • řešení škodních událostí

 • pokusy o zneužití poskytovaných služeb, apod.;

 

Údaje o zdravotním stavu:

Údaji o zdravotním stavu se rozumí zejména:

 • jméno a příjmení, datum a čas události jako úraz nebo nehoda při čerpání služeb nebo návštěvě areálu.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů:

Správce zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v čl. 9 GDPR nezpracovává, kromě údajů o zdravotním stavu v odůvodněných případech (např. úraz v lyžařského areálu).

 

2. Subjekt údajů

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobními údaji správce disponuje při činnostech, které souvisejí s jeho podnikatelskou aktivitou nebo dalšími činnostmi, které správce vykonává.

 

3. Zpracování osobních údajů

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

4. Správce osobních údajů

Správcem se rozumí:

SKI areál Bubákov, s.r.o., IČO: 28810775, se sídlem Na Stráni 481, 543 02 Vrchlabí
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 28602

 

5. Primární příjemci osobních údajů

Primárními příjemci osobních údajů se rozumí zejména společnosti: Snowhill, a.s., IČO: 26737043, Snowhill Jizera s.r.o., IČO: 05652219, AREÁL EDEN s.r.o., IČO: 28360486 a Snowhill Mariánské Lázně s.r.o., IČO: 04318102.

Správce využívá pro dílčí činnosti související se zpracováním osobních údajů subdodavatele, kteří mají v rámci své činnosti přístup k dílčím částem osobních údajů jako jsou například správci datových úložišť, provozovatelé lyžařských areálů, školitelé zaměstnanců a orgány veřejné moci, které zajišťují příslušné kontroly, a to zejména finanční úřad, úřad práce, orgány správy sociálního zabezpečení atd.

 

6. Ostatní příjemci osobních údajů

Ostatními příjemci se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemci osobních údajů nejsou zahraniční subjekty s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu. Zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

 

7. Právní základy zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údaje pouze na základě následujících právních základů:
 

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

 

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je sub jektem údajů dítě;

 

e) zpracovává osobní údaje kamerovým systémem bez souhlasu subjektu údajů za účelem ochrany majetku a osob. Pravidla pro zpracování kamerovým systé mem jsou řešeny zvláštní směrnicí.

 

8. Zásady zpracování osobních údajů

 

a) Zásada zákonnosti

Správce osobní údaje zpracovává pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení práv subjektů údajů.

 

b) Zásada účelovosti

Správce zpracovává osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Správce zpracovává osobní údaje za účelem archivace, ke statistickým účelům, a to za dodržení přiměřených záruk ochrany práv subjektů údajů. 4

 

c) Zásada minimalizace údajů

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které potřebuje ke své činnosti, aby dosáhl svých cílů (např. poskytnutí služby, produktu, zajištění dodržování povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů, majetkoprávních vztahů a ochrany majetku a osob)

 

d) Zásada přesnosti

Správce dbá na to, aby osobní údaje byly správné a přesné a podle potřeby aktualizované.

 

e) Zásada časového omezení

Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, pro kterou údaje potřebuje, resp. po dobu, po kterou mu to ukládá zákon.

 

f) Zásada minimalizace uchovávání

Správce uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje mohou být uloženy po delší dobu, pokud se zpracovávají pro účely archivace ve veřejném zájmu, zejména pak na vyžádání Policie České republiky, za účelem zajištění důkazního materiálu.

 

g) Zásada integrity a důvěrnosti

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

h) Zásada odpovědnosti správce

Správce je odpovědný za dodržování těchto zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování s nařízením GDPR a tento soulad je správce je povinen, v případě potřeby Úřadu pro ochranu osobních údajů, prokázat.

II.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ (NÁVŠTĚVNÍKŮ)

 

1. Kategorie osobních údajů

Správce a zpracovatel o svých zákaznících zpracovává tyto údaje:

 

a) Při nákupu jízdenek na pokladně:

 

- Sezónní jízdenka:

 • jméno, příjmení, fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo, trvalé bydliště

 

- Hodinové, denní, vícedenní, jízdenky:

 • pro individuální zákazníky nejsou spojeny s dalšími osobními údaji zákazníka

 • pro organizované skupiny je nutný jmenný seznam s osobními údaji zodpovědné nebo kontaktní osoby (tel., číslo OP)

 

b) Při nákupu jízdenek přes webové rozhraní na www.bubakov.cz:

 

- Sezónní jízdenka:

 • jméno, příjmení, fotografie, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Při nákupu tohoto typu jízdenky potvrzuje zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky

 

- Hodinové, denní, vícedenní, jízdenky:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo

 

Při nákupu tohoto typu jízdenky potvrzuje zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky.

 

c) Při nákupu jízdenek na fakturu:

- Sezónní jízdenka:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, bankovní spojení, identifikační číslo, fotografie

 

-Hodinové, denní, vícedenní, jízdenky:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, bankovní spojení, identifikační číslo

 

d) Údaje získané kamerovým systémem:

 

- Fyziologické údaje a údaje o pohybu a umístění osob, zejména pak jejich počtu v daných lokalitách s ohledem na jejich bezpečnost, a to z důvodu zajištění jejich bezpečnosti při provozování areálu, při pohybu těchto osob v místech, kde zpracovatel shromažďuje finanční hotovost, nebo stroje a strojní zařízení, která nelze zabezpečit jiným způsobem. Získání osobních údajů je bez výslovné ho souhlasu subjektu údajů. Zpracování takovýchto osobních údajů je řešeno vlastní interní směrnicí kamerového systému. Údaje získané kamerovým systémem jsou uchovávány zpravidla 7 až 10 dnů, poté jsou vymazána. Výjimku tvoří případy, kdy záznam je potřebný pro účelu vyšetřování trestné činnosti, vzniku úrazu, přestupku apod. V takovém případě jsou záznamy uchovány po tuto dobu, poté jsou smazány.

 

2. Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

 

a) Plnění smlouvy:

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvních vztahů se zákazníkem, jakožto subjektem údajů při poskytování produktů či služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Jedná se zejména o poskytnutí služeb v podobě vstupu do lyžařského areálu a využívání lanových drah.

 

b) Analýza poskytovaných služeb:

Správce vede záznamy o poskytnutých službách pro své zákazníky. Na základě analýzy těchto záznamů správce vyhodnocuje svou obchodní strategii a upravuje své nabídky pro zákazníky.

 

c) Bezpečnost provozu a zabránění zneužívání služeb:

Správce monitoruje vstupy, pohyb a aktivity v zařízeních a areálech správce, a to z důvodu zachování bezpečnosti, ochrany majetku správce a zabránění zneužívání služeb, které správce zákazníkům poskytuje. Právním základem je oprávněný zájem správce.

 

d) Ochrana majetku a osob:

Správce monitoruje veřejné prostory areálu kamerovým systémem se záznamem, bez souhlasu subjektu údajů a bez vyznačení monitorovaných ploch, za účelem zajištění důkazních materiálů pro Policii České republiky pro případ vzniku nehody při pohybu osob v areálu, a to zejména na kritických místech sjezdových tratí a také na nástupech a výstupech lanových drah. Právním základem je oprávněný zájem správce.

 

e) Přímý marketing:

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem přímého marketingu. Právním základem je oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

f) Ostatní:

Správce dále zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění zákonných

povinností souvisejících s daňovou a účetní povinností. Správce dále může zpracovávat údaje pro účely řešení případných sporů, stížností, přestupků apod. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce.

 

3. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje může nebo musí správce poskytnout:

- Zpracovatelům, kteří pro správce provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy.

– Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci
poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.

- Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce, např.
Pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

- Dalším subjektům, a to se souhlasem subjektu osobních údajů.

 

4. Doba a místo uchovávání údajů:

- Osobní údaje jsou zpracovávány dle „směrnice o zpracování osobních údajů“ a to pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivou smlouvu či oprávněný zájem správce s ohledem na možnost řádného uplatnění a vymáhání plnění ze smlouvy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými předpisy.

 

- Správce neposkytuje osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

5. Poučení:

- Poskytnutí osobních údajů může být nezbytné pro splnění smlouvy a právních povinností správce, jakožto poskytovatele produktu či služby. V případě neposkytnutí těchto údajů může být správci znemožněno uzavřít se zákazníkem předmětnou smlouvu.

- Při zpracování Vašich fyziologických osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování pro porovnání Vašich fyziologických údajů s využitím počítačových programů nebo scriptů, a to výhradně při průchodu turniketem. Rozhodnutí, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů jsou prováděny vždy oprávněným zaměstnancem správce. Právním základem je oprávněný zájem správce.

- V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

6. Práva subjektu osobních údajů:

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a. právo na přístup k osobním údajům;

b. právo na opravu;

c. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d. právo na omezení zpracování údajů;

e. právo vznést námitku proti zpracování;

f. právo na přenositelnost údajů;

g. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese

info@bubakov.cz.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

 

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

Partneři

 

Bubákov